Fraktalinių kūrinių simbolių reikšmės. Žaliasis Smaragdas

Kiekvienas mano nupieštas fraktalas skleidžia savo būseną, vidinę žinutę, turi savo simbolį. Pasinerkime į fraktalinį pasaulį kartu! 

Noriu Jums papasakoti kiekvieno man brangaus kūrinio atsiradimo istoriją, jo prasmę. Spalvų bei simbolių pasirinkimą. Šiame tekste Jums atskleidžiu Žaliojo Smaragdo simbolius, jų reikšmes. Šis fraktalinis piešinys spinduliuoja ramybės, harmonijos aurą. Jis stiprina saugumo, stabilumo, tikėjimo jausmą.  

Žaliasis Smaragdas savyje nešioja garsiąją Fibonacci spiralę – Dieviškosios proporcijos, harmonijos bei darnos simbolį. 

Šį simbolį pasirinkau neatsitiktinai, fraktalinis piešinys mane pakerėjo savo išskirtine simetrija – piešiant dvejomis rankomis ir užsimerkus, tikrai nesitikėjau, kad tokia simetrija yra galima. Stebėdama linijas, jų prisilietimus tarpusavyje, jaučiau, kad norisi užlietą harmonijos jausmą užfiksuoti, tam pasitelkiau Fibonacci spiralę. 

Ši paslaptinga spiralė atsikartoja saulėgrąžų sėklose, kankorėžiuose, medžių lapo augime aplink kamieną. Taip pat kriauklėse, planetų išsidėstyme Saulės sistemoje. Net motinos įsčiose besivystančio žmogaus vaisiuje ir žmogaus veide! 

Kitas svarbus fraktalo simbolis –  Domino kauliukai. Šio žaidimo esmė – sudėlioti kauliukų grandinę, kai kauliukai turi liestis vienodu taškų skaičių turinčiomis pusėmis. Man šis žaidimas simbolizuojasi su Gyvenimo balanso paieška. 

Piešinį puošia trečiasis elementas – In ir Jan ženklas. Yra sakoma, kad nuo In ir Jan balanso priklauso žmogaus harmonija bei sveikata. Šis ženklas taip pat reiškia Dao – vienybė, jėga, kuri palaiko gyvybę.  Šis simbolis tai kelias su nuolat besikeičiančia realybe. 

Fraktalinius gaminius su “Žaliuoju Smaragdu” rasite čia

Dėkoju už Jūsų brangų laiką! Jei jaučiate, kad norite savo spalvos krepšio, rankinės ar pagalvėlės, parašykite! Tikiu, kad pavyks sukurti spalvų ir fraktalo duetą būtent Jums. 🤍

The meanings of the symbols in fractal artworks. Green Emerald

Each fractal I have painted conveys its own state, its own inner message, its own symbol. Let’s dive into the fractal world together!

I want to tell you the story behind the creation of each work that is dear to me, its meaning. Choice of colours and symbols. In this text, I reveal to you the symbols of the Green Emerald and their meanings. This fractal drawing radiates an aura of peace and harmony. It builds a sense of security, stability and faith.

The Green Emerald carries the famous Fibonacci spiral, a symbol of Divine proportion, harmony and harmony.

I chose this symbol for a reason, the fractal drawing captivated me with its unique symmetry – drawing with two hands and closing my eyes, I really didn’t expect such symmetry was possible. Observing the lines, their touches on each other, I felt that I wanted to capture the sense of harmony that was flooding in, and I used the Fibonacci spiral to do that.

This mysterious spiral repeats itself in sunflower seeds, pine cones and the growth of a tree leaf around the trunk. Also in shells, and in the alignment of planets in the Solar System. Even in the developing human foetus in the mother’s womb and in the human face!

Another important fractal symbol is the Domino dice. The object of the game is to form a chain of dice, where the dice have to be in contact with sides of the same number of points. For me, this game symbolises the search for the Balance of Life.

The drawing is decorated with a third element, the In and Jan sign. It is said that the balance between In and Jan determines a person’s harmony and health. It also means Dao – unity, the force that sustains life. This symbol is a path with an ever-changing reality.

Fractal products with Green Emerald here.

Thank you for your precious time! If you feel you would like a bag, purse or cushion in your own colour, please write! I am sure that we will be able to create a colour and fractal duo just for you. 🤍

Pirkinių krepšelis
Verified by MonsterInsights